• Voor 15:00 Besteld, Morgen in Huis
  • Gratis verzending & Retour vanaf €50,-
  • Achteraf betalen & 30 dagen bedenktijd
Girl in a jacket Winkelwagen

Taal

Valuta


Algemene Voorwaarden Homeshopping24 B.V.

 

 

Inleiding

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.         Homeshopping24: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Homeshopping24 B.V., gevestigd te (2153 GL) Nieuw-Vennep aan het adres Boekweitstraat 90 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67497152.

2.         Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met HOMESHOPPING24 en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

3.         Partijen: HOMESHOPPING24 en de Klant gezamenlijk.

4.         Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen HOMESHOPPING24 en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5.         Product(en): alle op grond van de Overeenkomst door HOMESHOPPING24 aan de Klant geleverde zaken, zoals dekbedden, kussens, matrasbeschermers en beddengoed.

6.         Schriftelijk: communicatie per brief of e-mail.

7.         Website: de website van HOMESHOPPING24, te raadplegen via www.homeshopping24.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

8.         Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die zijn gepubliceerd op de Website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67497152.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.         Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van HOMESHOPPING24 zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

2.         De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.         Als de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deAlgemene Voorwaarden, dan zijn deze voor HOMESHOPPING24 slechts bindend, indien en voor zover deze door HOMESHOPPING24 uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

4.         Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of actievoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

5.         Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

6.         Het kan voorkomen dat HOMESHOPPING24 niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat HOMESHOPPING24 het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Prijzen en informatie

1.         Een aanbod op de Website vervalt als het Product waarop het aanbod betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.         Alle op de Website en in andere van HOMESHOPPING24 afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.         De verzendkosten komen voor rekening van de Klant, tenzij op de Website anders staat aangegeven. De hoogte van de verzendkosten zullen in het bestelproces worden weergegeven.

4.         De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. HOMESHOPPING24 kan alleen niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van HOMESHOPPING24 afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

5.         HOMESHOPPING24 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

1.         De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van HOMESHOPPING24 op de Website en het voldoen aan de daarbij door HOMESHOPPING24 gestelde voorwaarden.

2.         Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de Klant langs elektronische weg een bevestiging hiervan.


3.         HOMESHOPPING24 kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als HOMESHOPPING24 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 5. Registratie

1.         Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.

2.         Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3.         De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord, strikt geheim te houden. HOMESHOPPING24 is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4.         Als de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of HOMESHOPPING24 daarvan in kennis te stellen, zodat HOMESHOPPING24 gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

1.         Als blijkt dat door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft HOMESHOPPING24 het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

2.         HOMESHOPPING24 is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3.         Zodra de bestelling door HOMESHOPPING24 is ontvangen, stuurt HOMESHOPPING24 de Producten zo spoedig mogelijk toe.

4.         HOMESHOPPING24 is gerechtigd om een bestelling met meerdere Producten in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.

5.         Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de Producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen Producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.         De Klant is verplicht om Producten af te nemen op het moment dat deze hem/haar ter beschikking worden gesteld. Als de Klant dit nalaat, dan is HOMESHOPPING24 gerechtigd om


de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant. De kosten die daardoor ontstaan – zoals transport- en opslagkosten – komen voor rekening van de Klant.

7.         Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op de Klant. Als de Klant besluit de Producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de Producten.

8.         HOMESHOPPING24 is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

1.         De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met HOMESHOPPING24 binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

2.         De termijn van 14 dagen zoals vermeld in lid 1 van dit artikel gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem/haar aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

a.         als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem/haar aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;

b.         als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem/haar aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.         bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem/haar aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

3.         Binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4.         Als de Klant in strijd met lid 3 van dit artikel omgaat met het Product of het Product op andere wijze beschadigt, dan is de Klant aansprakelijk voor de waardevermindering die daaruit voortvloeit.

5.         De Klant kan de Overeenkomst binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde herroepingstermijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan HOMESHOPPING24 of op andere ondubbelzinnige wijze aan HOMESHOPPING24 kenbaar te maken dat hij/zij van de aankoop af ziet. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het Product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel


gestelde herroepingstermijn het Product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

6.         Producten kunnen worden geretourneerd naar: HOMESHOPPING24 Eurobeds B.V.

Boekweitstraat 90

2153 GL Nieuw-Vennep

7.         De retourkosten en het risico voor het retourneren van Producten komt voor rekening van de Klant.

8.         Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als dat de Klant de bestelling heeft betaald. Als er sprake is van waardevermindering zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, dan is HOMESHOPPING24 gerechtigd om de waardevermindering met de reeds door de Klant betaalde bedragen te verrekenen, waardoor de Klant een lager bedrag terugbetaald krijg.

9.         Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

10.      Het in dit artikel omschreven herroepingsrecht geldt niet voor Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Artikel 8. Betaling

1.         De Klant dient betalingen aan HOMESHOPPING24 volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. HOMESHOPPING24 is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

2.         In geval van betaling na levering kent de Klant een betalingstermijn van 10 dagen ingaand op de dag na levering.

3.         Als de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, stelt HOMESHOPPING24 de Klant nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Klant het verschuldigde bedrag opnieuw niet, dan is de Klant de wettelijke rente en de wettelijke incassokosten aan HOMESHOPPING24 verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die HOMESHOPPING24 moet maken voor de incasso van wat de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.

4.         HOMESHOPPING24 heeft het recht om de betalingen die de Klant aan HOMESHOPPING24 voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de


opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.

5.         HOMESHOPPING24 is gerechtigd om de levering van Producten op te schorten en/of te staken als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

6.         De Klant is verplicht om bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven bij HOMESHOPPING24 te melden. Als de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

Artikel 9. Garantie

1.         HOMESHOPPING24 staat er voor in dat Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

2.         HOMESHOPPING24 kan – afhankelijk van het Product – een garantie aan de Klant verstrekken. In dat geval gelden uitsluitend de garantievoorwaarden zoals bij het Product bijgesloten. Slechts de Klant die voldoet aan die garantievoorwaarden, heeft aanspraak op de betreffende garantie.

 

Artikel 10. Conformiteit en klachtenprocedure

1.         De Klant is verplicht om de geleverde Producten direct nadat deze aan hem/haar ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet de Klant onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

2.         Eventuele klachten moet de Klant uiterlijk binnen 2 maanden, nadat het gebrek is ontdekt of de Klant het gebrek had kunnen ontdekken, Schriftelijk bij HOMESHOPPING24 melden. Iedere klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat HOMESHOPPING24 in staat is adequaat te reageren. Daarnaast moet de Klant HOMESHOPPING24 in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken door het betreffende Product voor zijn/haar rekening en risico aan HOMESHOPPING24 retourneren.

3.         De Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.


4.         Geringe afwijkingen in afmetingen en kleur van een geleverd Product, vormen geen gebrekkig Product en dus geen terechte klacht. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van een Product, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

5.         HOMESHOPPING24 geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn/haar klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal HOMESHOPPING24 binnen 30 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

6.         Als een klacht later wordt ingediend dan vermeld in lid 2, dan hoeft HOMESHOPPING24 de klacht niet in behandeling te nemen.

7.         Als de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Producten.

8.         Als HOMESHOPPING24 oordeelt dat een Product gebrekkig is en tijdig een klacht is ingediend, dan zal HOMESHOPPING24 het gebrekkige Product – naar keuze van HOMESHOPPING24 – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Ingeval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen Producten aan HOMESHOPPING24 te retourneren en de eigendom daarvan aan HOMESHOPPING24 over te dragen, tenzij HOMESHOPPING24 Schriftelijk anders aangeeft. In geval van een vergoeding bedraagt de maximale vergoeding het bedrag dat door de Klant aan HOMESHOPPING24 is betaald voor het Product.

9.         Als HOMESHOPPING24 oordeelt dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van HOMESHOPPING24 voor rekening van de Klant.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1.         Alle geleverde Producten blijven eigendom van HOMESHOPPING24 totdat alle vorderingen die HOMESHOPPING24 op de Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

2.         De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Producten, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het de Klant niet toegestaan om deze Producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze Producten niet op de Klant is overgegaan.

3.         De Klant moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem/haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van HOMESHOPPING24 veilig te stellen.

4.         HOMESHOPPING24 is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen als de Klant niet voor tijdige en


volledige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

5.         Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om HOMESHOPPING24 daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. HOMESHOPPING24 is in dat geval gerechtigd om de Producten terug te nemen.

6.         De Klant zal HOMESHOPPING24 te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van HOMESHOPPING24.

 

Artikel 12. Website

HOMESHOPPING24 stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en voortdurend toegankelijk te houden. HOMESHOPPING24 kan dit alleen niet garanderen. HOMESHOPPING24 rekent op begrip van de Klant tijdens mogelijke storingen op of onderhoud van de Website. De Klant kan HOMESHOPPING24 in ieder geval niet aansprakelijk stellen voor de schade die de Klant lijdt wegens het feit dat de Website van HOMESHOPPING24 niet toegankelijk is.

 

Artikel 13. Persoonsgegevens

HOMESHOPPING24 verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform privacyverklaring. Deze is hier te vinden: www.homeshopping24.nl/privacyverklaring.

 

Artikel 14. Overmacht

1.         HOMESHOPPING24 is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

2.         Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HOMESHOPPING24 geen invloed kan uitoefenen en waardoor HOMESHOPPING24 niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.

3.         HOMESHOPPING24 kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

4.         Als HOMESHOPPING24 ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is


HOMESHOPPING24 gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1.         HOMESHOPPING24 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 14).

2.         HOMESHOPPING24 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat HOMESHOPPING24 is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.         HOMESHOPPING24 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

a.     het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van een Product;

b.     het niet naleven c.q. opvolgen van instructies van HOMESHOPPING24 met betrekking tot een Product;

c.      een Product te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het Product is bedoeld;

d.     onzorgvuldig gebruik van een Product;

e.     slijtage door normaal gebruik van een Product;

f.      plaatsing, bewerking en/of verwerking van een Product;

g.     reparatie of onderhoud van een Product door een ander dan HOMESHOPPING24.

h.     aan een Product gevestigde randzaken of andere accessoires die niet zijn aangebracht door HOMESHOPPING24.

4.         Aansprakelijkheid van HOMESHOPPING24 jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval maar uitdrukkelijk niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5.         HOMESHOPPING24 kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:

a.     de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

b.     de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HOMESHOPPING24 aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

c.      redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

6.         De aansprakelijkheid van HOMESHOPPING24 jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant HOMESHOPPING24


onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn minimaal 14 dagen ter zuivering van de tekortkoming, en HOMESHOPPING24 ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HOMESHOPPING24 in staat is adequaat te reageren.

7.         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan van de schade Schriftelijk bij HOMESHOPPING24 meldt.

8.         De totale aansprakelijkheid van HOMESHOPPING24 jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

9.         Elke aansprakelijkheid van HOMESHOPPING24 vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering, ontbinden dan wel andere wijze is geëindigd.

 

Artikel 16. Slotbepalingen

1.         Als deze Algemene Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.

2.         Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of de Klant aldaar woonplaats heeft.

3.         Ingeval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

4.         Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin HOMESHOPPING24 gevestigd is.

5.         De voertaal bij een gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

HomeShopping24 B.V. Boekweitstraat 90

2153 GL Nieuw-Vennep


 

Telefoon:                          0252 626 565

E-mail:                            ecom@Homeshopping24textiles.com

KvK-nummer:                    67497152

Search engine powered by ElasticSuite