• Voor 15:00 Besteld, Morgen in Huis
  • Gratis verzending & Retour vanaf €50,-
  • Achteraf betalen & 30 dagen bedenktijd
Girl in a jacket Winkelwagen

Taal

Valuta

Herroepingsrecht / Klachtenregeling

 

Herroepingsrecht

1.         De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met HOMESHOPPING24 binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

2.         De termijn van 14 dagen zoals vermeld in lid 1 van dit artikel gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem/haar aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

a.         als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem/haar aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;

b.         als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem/haar aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.         bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem/haar aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

3.         Binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4.         Als de Klant in strijd met lid 3 van dit artikel omgaat met het Product of het Product op andere wijze beschadigt, dan is de Klant aansprakelijk voor de waardevermindering die daaruit voortvloeit.

5.         De Klant kan de Overeenkomst binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde herroepingstermijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan HOMESHOPPING24 of op andere ondubbelzinnige wijze aan HOMESHOPPING24 kenbaar te maken dat hij/zij van de aankoop af ziet. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het Product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde herroepingstermijn het Product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

6.         Producten kunnen worden geretourneerd naar:

 

HOMESHOPPING24 B.V.

Boekweitstraat 90

2153 GL Nieuw-Vennep

 

7.         De retourkosten en het risico voor het retourneren van Producten komt voor rekening van de Klant.

8.         Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als dat de Klant de bestelling heeft betaald. Als er sprake is van waardevermindering zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, dan is HOMESHOPPING24 gerechtigd om de waardevermindering met de reeds door de Klant betaalde bedragen te verrekenen, waardoor de Klant een lager bedrag terugbetaald krijg.

9.         Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

10.      Het in dit artikel omschreven herroepingsrecht geldt niet voor Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 


Garantie

1.         HOMESHOPPING24 staat er voor in dat Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

2.         HOMESHOPPING24 kan – afhankelijk van het Product – een garantie aan de Klant verstrekken. In dat geval gelden uitsluitend de garantievoorwaarden zoals bij het Product bijgesloten. Slechts de Klant die voldoet aan die garantievoorwaarden, heeft aanspraak op de betreffende garantie.

 

Conformiteit en klachtenprocedure

1.         De Klant is verplicht om de geleverde Producten direct nadat deze aan hem/haar ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet de Klant onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

2.         Eventuele klachten moet de Klant uiterlijk binnen 2 maanden, nadat het gebrek is ontdekt of de Klant het gebrek had kunnen ontdekken, Schriftelijk bij HOMESHOPPING24 melden. Iedere klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat HOMESHOPPING24 in staat is adequaat te reageren. Daarnaast moet de Klant HOMESHOPPING24 in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken door het betreffende Product voor zijn/haar rekening en risico aan HOMESHOPPING24 retourneren.

3.         De Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

 

4.         Geringe afwijkingen in afmetingen en kleur van een geleverd Product, vormen geen gebrekkig Product en dus geen terechte klacht. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van een Product, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

5.         HOMESHOPPING24 geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn/haar klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal HOMESHOPPING24 binnen 30 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

6.         Als een klacht later wordt ingediend dan vermeld in lid 2, dan hoeft HOMESHOPPING24 de klacht niet in behandeling te nemen.

7.         Als de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Producten.

8.         Als HOMESHOPPING24 oordeelt dat een Product gebrekkig is en tijdig een klacht is ingediend, dan zal HOMESHOPPING24 het gebrekkige Product – naar keuze van HOMESHOPPING24 – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Ingeval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen Producten aan HOMESHOPPING24 te retourneren en de eigendom daarvan aan HOMESHOPPING24 over te dragen, tenzij HOMESHOPPING24 Schriftelijk anders aangeeft. In geval van een vergoeding bedraagt de maximale vergoeding het bedrag dat door de Klant aan HOMESHOPPING24 is betaald voor het Product.

9.         Als HOMESHOPPING24 oordeelt dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van HOMESHOPPING24 voor rekening van de Klant.

Search engine powered by ElasticSuite